آموزش تخته هوشمند Meva

استفاده از برد هوشمند جزء اساسی در یک کلاس درس هوشمند می باشد. دراین پست آموزش نحوه استفاده از یکی ازبردهای هوشمند با نام برد هوشمند میوا تقدیم می شود .      ...